Projekty realizowane

Dolnosląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu realizuje projekt pn. „Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym”, wpisany na Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu nr 2 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne), Działanie 2.2 - Rozwój usług elektronicznych.

Celem projektu jest zapewnienie obywatelom powszechnego dostępu do informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie Dolnego Śląska, spowodowanie wzrostu aktywności obywatelskiej w zakresie zwiększania bezpieczeństwa własnego i środowiska zamieszkania poprzez możliwość korzystania z nowoczesnych i bezpiecznych technik komunikowania się społeczeństwa z Policją i Policji ze społeczeństwem.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie portali internetowych poprawiających komunikację pomiędzy obywatelami i jednostkami Policji w powiatach województwa dolnośląskiego. Możliwe to będzie m.in. dzięki usłudze Posterunek „on-line”, która zapewni możliwość przekazywania przez obywateli do jednostek Policji, drogą elektroniczną, informacji lub zgłoszeń w formie anonimowej lub podpisanej.

Skorzystanie z dostępnej na portalu Usługi Ankiety, pozwoli Policji na dokonanie oceny podejmowanych przez nią działań oraz poznanie opinii obywateli o swojej pracy. Docelowo wpłynie to także na uelastycznienie działań Policji, dostosowanie do potrzeb mieszkańców, zrozumienia ich problemów i tworzenia trwałych rozwiązań.

Obywatele dzięki realizacji przedsięwzięcia będą mieli dostęp do portalu internetowego z informacjami o bezpieczeństwie publicznym oraz do opisu procedur załatwiania różnego rodzaju spraw wraz z elektronicznymi formularzami. W serwisie aktualności, pojawią się m.in. aktualizowane na bieżąco informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym oraz informacje o dostępnych objazdach.

Projekt zakłada także wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy obywatelami, a jednostkami Policji, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, co umożliwi udoskonalenie istniejących usług i aplikacji, pozwalając na sprawny system obsługi obywateli i przedsiębiorstw.

Infomaty, to kolejne narzędzie dedykowane obywatelom. W jednostkach Policji będzie można korzystać z powyższych urządzeń, których funkcjonalność będzie pozwalać na dostęp do informacji dotyczącej działalności Policji np. opisy procedur składania wniosków i skarg, informacji publicznej, elektronicznych formularzy, stron internetowych instytucji rządowych, samorządowych oraz świadczącym pomoc ofiarom przestępstw.

Upubliczniane w infomatach dane dotyczyć będą również zamówień publicznych, planowanych i realizowanych przez Policję dolnośląską, co ułatwi dostęp do informacji rynkowej indywidualnym przedsiębiorcom, wzmacniając ich pozycję na konkurencyjnym rynku.

W ramach projektu zakupiono sprzęt informatyczny umożliwiający administrowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zasięgiem Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, wszystkie komendy miejskie i powiatowe Policji województwa dolnośląskiego, największe komisariaty Policji położone na terenie miast: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica oraz miejscowości turystycznych, takich jak: Szklarska Poręba, Karpacz, Kowary.

Beneficjentem ostatecznym projektu są mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz turyści, korzystający z usług Policji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wartość Projektu: 9 385 798,53 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 6 826 348,78 PLN


Zakończenie realizacji projektu - 15 września 2015