Warto zobaczyć

NORWAY GRANTS

Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości.

W dniu 5 stycznia 2010 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Komendantem Głównym Policji zostało podpisane Porozumienie finansowe dla projektu Komendy Głównej Policji pn. "Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości".

Projekt realizowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) w ramach Priorytetu Wdrażanie przepisów Schengen, Wspieranie Narodowych Planów Działania Schengen, jak również sądownictwa.

Łączna wartość projektu: 6 556 082 EUR, w tym: dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 5 572 670 EUR, współfinansowanie: 983 412 EUR.

Do laboratorium kryminalistycznych KWP w Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji trafił najnowocześniejszy sprzęt do badań kryminalistycznych zakupiony w ramach wyżej wymienionego projektu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności polskiej Policji poprzez stworzenie 7 zespołów ekspertów kryminalistycznych (zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu) do zwalczania przestępczości.

Projekt obejmuje:

 

 • zakup 21 przenośnych stanowisk do zabezpieczania danych na miejscu zdarzenia,
 • zakup 7 stacji do przeprowadzania badań antroposkopijnych,
 • zakup 14 stacji do analiz komputerowych,
 • zakup 14 stacji do analiz fonoskopijnych,
 • zakup 28 stacji roboczych do odzyskiwania i przetwarzania danych z elektronicznych nośników informacji,
 • współpracę z norweską Policją, w tym wizyty delegacji. Policja norweska pełniła funkcję konsultanta (wspólna ocena i monitorowanie projektu),
 • szkolenia dla techników laboratoryjnych, ekspertów badań antroposkopijnych, ekspertów fonoskopii, ekspertów badań komputerowych, techników kryminalistycznych (personelu obsługującego stworzone zespoły w KWP i CLK KGP).
 • promocję projektu tj. m.in. zakup materiałów szkoleniowych zawierających logo NMF oraz wydanie broszury informacyjnej o projekcie.Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie do:

 

 • stanowiska do odzyskiwania i przetwarzania danych pochodzących z elektronicznych (cyfrowych) nośników informacji (np. dysków komputerowych, pamięci zewnętrznych, telefonów komórkowych, dyktafonów cyfrowych itp.), w tym także zapisów audio i wideo (np. monitoringu przemysłowego, miejskiego i stadionowego) - projekt przewiduje zestawienie w każdej biorącej w nim udział komendzie czterech wielofunkcyjnych, indywidualnych, obsługiwanych przez tzw. techników laboratoryjnych stanowisk (łącznie 28), umożliwiających przeprowadzanie analiz związanych z odzyskiwaniem utraconych danych cyfrowych, przetwarzaniem sygnałów akustycznych i wizyjnych, wykonywaniem kopii dostarczanych materiałów dowodowych, zabezpieczaniem danych oraz przygotowywaniem materiałów dowodowych do dalszych badań przeprowadzanych przez ekspertów. Ponadto zespoły techników w każdej komendzie wyposażone zostaną w specjalistyczne moduły umożliwiające np. zaawansowaną cyfrową korekcję sygnałów akustycznych, a w sygnałach wizyjnych prowadzenie kamuflażu zarejestrowanych osób i przedmiotów, a także obróbkę obrazów zarejestrowanych przez systemy monitoringu;
 • stanowiska do badań komputerowych, fonoskopijnych i antroposkopijnych - projekt przewiduje zestawienie w każdej komendzie biorącej w nim udział dwóch indywidualnych specjalistycznych stanowisk do przeprowadzania badań komputerowych, dwóch stanowisk do prowadzenia badań fonoskopijnych w pełnym zakresie, tj. badań odsłuchowych audiodokumentów, indywidualnych badań identyfikacyjnych wypowiadających się osób oraz badań autentyczności dowodowych nagrań, a także jednego specjalistycznego stanowiska dla eksperta antroposkopii, które to stanowisko umożliwi opracowywanie ekspertyz z zakresu identyfikacji osób i zwłok na podstawie wizerunków oraz progresję i regresję wiekową;
 • przenośne zestawy do zabezpieczania danych cyfrowych na miejscu zdarzenia - zakupionych zostanie siedem zestawów, po jednym dla każdej komendy biorącej udział w projekcie. Umożliwią one technikom kryminalistycznym prawidłowe zabezpieczenie materiałów dowodowych w postaci danych cyfrowych, na miejscu zdarzenia. Działania takie mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie materiałów dowodowych przed ewentualną ich utratą np. w trakcie transportu do laboratorium, a także zapewnienie nie pogorszenia jakości zabezpieczanych materiałów, co mogłoby się przyczynić do obniżenia ich przydatności do dalszych badań kryminalistycznych.


Projekt przyczynił się do:

 • stworzenia ogólnokrajowej sieci nowych, równorzędnych kompetencyjnie, zespołów realizujących badania kryminalistyczne;
 • rozszerzenia kompetencji Policji w obszarze rozwoju systemów monitoringu (audio-wideo, np. miejskiego, przemysłowego, komunikacyjnego, stadionowego, teleinformatycznego itp.), a następnie powiązania ich z kryminalistycznymi systemami analizy otrzymywanych danych oraz kryminalistycznymi systemami identyfikacji osób i rzeczy;
 • poprawy skuteczności procedur karnych poprzez spełnienie warunku natychmiastowości i nieuchronności karania, uzyskane na drodze skoordynowania i skrócenia procesu wykorzystania pozyskiwanych danych;
 • wykorzystania zaawansowanych technologii w badaniach kryminalistycznych z zakresu identyfikacji osób i rzeczy.


 

Ładowanie odtwarzacza...