KrymiTech – - Stop transgranicznej przestępczości samochodowej

„KRIMITECH – STOP TRANSGRANICZNEJ PRZESTĘPCZOŚCI SAMOCHODOWEJ”

9 maja 2014 rokuw Görlitz odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego przez Policję dolnośląską i saksońską, wspólnego projektu „KrimiTech – Stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską. W uroczystości, oprócz kierownictwa partnerów projektu, czyli Policji dolnośląskiej i saksońskiej, udział wzięli także Wojewoda Dolnośląski i Minister Spraw Wewnętrznych Saksonii.

W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, Minister Spraw Wewnętrznych Saksonii Markus Ulbig, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzej Łuczyszyn, Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinsp. Leszek zagórski, Prezydent Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonia (LKA) Jörg Michaelis, Prezydent Dyrekcji Policji w Görlitz Conny Stiehl, przedstawicieleAmbasady Rzeczypospolitej Polskiej w BerlinieOficer Łącznikowy mł. Insp. Robert Barański oraz Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Ottmar Hermann, a także funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, Krajowego Urzędu Kryminalnego Saksonia i Dyrekcji Policji w Görlitz oraz inni zaproszeni goście i mieszkańcy.

 
O godzinie 9.30, przed rozpoczęciem konferencji, w Ratuszu w Görlitz, odbyło się uroczyste podpisanie harmonogramów dalszej współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Krajowym Urzędem Kryminalnego Saksonia oraz Dyrekcją Policji w Görlitz. Konferencja podsumowująca projekt rozpoczęła się o godzinie 10.00 na Moście Staromiejskim w Görlitz / Zgorzelcu. Stamtąd zaproszeni goście i mieszkańcy przeszli wraz z Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na Rynek Dolny – Untermarkt, gdzie po uroczystych przemówieniach Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Spraw Wewnętrznych Saksonii oraz występach policyjnych orkiestr z Dolnego Śląska i Saksonii, nastąpiło przekazanie policjantom prewencji z Görlitz i Zgorzelca specjalistycznego pojazdu „Info – Mobil”, który będzie im służył do realizacji dalszych działań prewencyjnych, prowadzonych w ramach projektu.
 
Następnie odbyła się prezentacja tego specjalistycznego pojazdu i jego wyposażenia, a także prezentacje innych pojazdów do zadań specjalnych, których zakup został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Mieszkańcy mogli także zapoznać się z projektem „KrimiTech” oraz porozmawiać z funkcjonariuszami dolnośląskiej i saksońskiej prewencji na temat sposobów zabezpieczania pojazdu i mienia. Na zakończenie odbyło się spotkanie, podczas którego partnerzy projektu po stronie dolnośląskiej i saksońskiej omówili podsumowując, obszary zrealizowanych zadań.
 
Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Saksońskim Bankiem Odbudowy – Bankiem Wsparcia a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu została zawarta 18 czerwca 2012 roku. Projekt jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu wspólnie z Partnerem projektu - Landeskriminalamt Sachsen, na podstawie Umowy partnerskiej, zawartej 26 sierpnia 2011 r. Obejmuje on dwa obszary działań Policji – związane ze zwalczaniem przestępczości na obszarach przygranicznych (działania kryminalne) oraz działaniami prewencyjno – edukacyjnymi, skierowanymi do mieszkańców tych rejonów, po stronie niemieckiej i polskiej.
 
W ramach projektu zrealizowano wspólnie zaplanowane działania prewencyjne, m.in.: opracowano i wydano dwujęzyczne materiały informacyjne, funkcjonariusze prewencji dolnośląskiej i saksońskiej policji w miejscowościach przygranicznych po polskiej i niemieckiej stronie granicy, wspólnie prowadzili kampanię informacyjną poświęconą sposobom zabezpieczania pojazdów i postępowaniu w sytuacjach zagrożenia kradzieżami, spotykając się z mieszkańcami oraz podczas targów motoryzacyjnych. Ponadto W celu uzgodnienia wspólnego, dolnośląsko - saksońskiego modelu postępowania i współpracy przy prowadzeniu działań operacyjnych, organizowano spotkania warsztatowe i hospitacje polskich i niemieckich policjantów służby kryminalnych. Umożliwiły one wymianę doświadczeń oraz doskonalenie metod i procedur współpracy.
 
Saksońscy i dolnośląscy funkcjonariusze służb kryminalnych zostali doposażeni w pojazdy wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Zakupiono także przenośny sprzęt do prezentacji, wykorzystywany w trakcie spotkań roboczych oraz targów, imprez masowych, lokalnych konsultacji. Zakupiony sprzęt pozwoli na poprawę, jakości materiałów dowodowych zbieranych przez policję w trakcie postępowań prowadzonych w sprawach dotyczących popełnienia najcięższych przestępstw, a tym samym poprawi skuteczność działań organów ścigania po obu stronach granicy.
 
Projekt pozwolił stworzyć podstawę do długoletniej współpracy policji saksońskiej i polskiej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości w obszarze pogranicza. Prowadzona w ramach projektu działalność niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia zaufania mieszkańców terenów przygranicznych do współpracy Policji obu państw, polepszenia efektywności zwalczania przestępczości samochodowej.
 
Wartość projektu, to 1 064 902,66 EURO, z czego 85%, to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.