Integracja logistyczna

Integracja logistyczna w ramach RSW

Udostępnione przez KWP we Wrocławiu obiekty logistyczne oraz zawarte z innymi służbami mundurowymi porozumienia w zakresie integracji zaplecza logistycznego

Porozumienia - zawarte oraz w przygotowaniu - między Policją dolnośląską a innymi formacjami mundurowymi (stan na dzień 01.01.2015 r.):

 1. Porozumienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i Dyrektora Delegatury Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura we Wrocławiu (P-II-0246-3/07), w którym w §2 pkt. 5 i §4 pkt. 1 wskazuje się na możliwość świadczenia usług logistycznych poprzez użyczenie posiadanych obiektów i innego wyposażenia, natomiast w §8 określono, że współpraca będzie obejmować korzystanie ze wszystkich Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych zlokalizowanych w jednostkach Policji podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i umieszczanie w nich osób zatrzymanych przez Zarząd Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura we Wrocławiu. Ponadto porozumienie obejmuje współpracę w zakresie korzystania z usług Poczty Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
 2. Porozumienie zawarte między: Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu insp. Zbigniewem Maciejewskim i Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej we Wrocławiu płk. Ryszardem Godylą z dnia 27 października 2009 roku w sprawie utworzenia punktów noclegowych przeznaczonych dla osób konwojowanych przez Policję w ramach transportu pomiędzy jednostkami penitencjarnymi (P-II-074-11/09), w którym punkty takie tworzy się w Areszcie Śledczym we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 1 we Wrocławiu i Zakładzie Karnym nr 1 przy ul. Kleczkowskiej 35 we Wrocławiu (ust. 1), a osobą odpowiedzialną za realizację zadań wynikających z porozumienia, z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jest Naczelnik Wydziału Konwojowego (ust. 8). Punkty noclegowe przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn transportowanych przez Policję pomiędzy jednostkami penitencjarnymi. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
 3. Porozumienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie umieszczania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz wzajemnego świadczenia usług logistycznych (P-074-1/2013), w którym określono szczegółowe zasady wzajemnego świadczenia usług logistycznych pomiędzy Strażą Graniczną i Policją na terenie powiatów zgorzeleckiego i bolesławieckiego - odpłatnego osadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu (§1). Na zasadzie wzajemności Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zobowiązał się do nieodpłatnego udostępnienia kojców zlokalizowanych na terenie Placówki Straży Granicznej dla psów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu (§2). Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
 4. Porozumienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie umieszczania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz wzajemnego świadczenia usług logistycznych (P-074-6/2013), w którym określono szczegółowe zasady wzajemnego świadczenia usług logistycznych pomiędzy Strażą Graniczną i Policją, w rejonie służbowej odpowiedzialności Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej – odpłatnego osadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (§1). Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
 5. Porozumienie nr 1/2014, Aneks nr 1/2014 zawarty w dniu 13.01.2014 roku do Porozumienia (P-074-6/2013) Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie umieszczania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz wzajemnego świadczenia usług logistycznych (P-074-1/2014), na mocy którego, w związku ze zniesieniem niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmianą rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. z 2013r., poz. 342), w szczególności zaś zniesieniem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, zmienia się nazwę strony porozumienia na Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostały bez zmian. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
 6. Porozumienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i Dyrektora Delegatury Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura we Wrocławiu (PII 0246-3/07)
 7. Aneks do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2008r. między Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu i Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Służby Celnej i Policji w obszarze terytorialnym województwa dolnośląskiego (P-074-8/2010 z 17.11.2010 r.)
 8. POROZUMIENIE nr 21/2010 Zawarte w dniu 17.08.2010 r. we Wrocławiu pomiędzy: Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu reprezentowaną przez mjr Robert Szopiński – Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu reprezentowaną przez insp. Zbigniew Maciejewski – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu w sprawie współpracy w zakresie gospodarki materiałami pędnymi.
 9. POROZUMIENIE nr 170/2011 z dnia 05 maja 2011 roku o współpracy w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego będących w użytkowaniu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu
 10. POROZUMIENIE 2/2012 KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI we Wrocławiu i KOMENDANTA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ w Krośnie Odrzańskim z dnia 30.12.2011 r. w sprawie umieszczania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz wzajemnego świadczenia usług logistycznych
 11. POROZUMIENIE nr 12/2013 KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU I KOMENDANTA SUDECKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W KŁODZKU Z DNIA 26.09.2013 r. w sprawie przechowywania broni i amunicji będącej na wyposażeniu Straży Granicznej w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu
 12. POROZUMIENIE nr 7/2013 KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU I DYREKTORA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 09.04.2013 w sprawie przechowywania broni i amunicji będącej na wyposażeniu Służby Celnej w jednostkach Policji
 13. POROZUMIENIE nr 13/2014 o współpracy w zakresie przeprowadzenia badań technicznych oraz mycia pojazdów służbowych Straży Granicznej

Udostępnione przez KWP we Wrocławiu obiekty logistyczne w ramach porozumień z innymi służbami mundurowymi

Obiekty gospodarki transportowej
  nr porozumienia obiekt
  stacje paliw
  [8] stacje paliw we Wrocławiu
  garaże, warsztaty, stacje napraw, myjnie
    zaplecze obsługowo - naprawcze
    parking depozytowy KWP we Wrocławiu
  stacje diagnostyczne
  [9] stacja diagnostyczna KWP we Wrocławiu
Obiekty sportowe
  nr porozumienia obiekt
  hale sportowe
    hala Gwardii we Wrocławiu
  boiska, place treningowe
  inne miejsca ćwiczeń i treningu
Obiekty szkoleniowe
  nr porozumienia obiekt
  sale konferencyjne, sale narad, świetlice
  ośrodki szkoleniowe
  strzelnice
  place szkoleniowe, manewrowe
Pozostałe
  nr porozumienia obiekt
  obiekty magazynowe
  [11] magazyn broni KMP Wałbrzych
  zaplecza magazynowe
  pomieszczenia biurowo-magazynowe
  inne
  [1][4] PDOZ
  [3][10] PDOZ KPP Zgorzelec
  [5] PDOZ KPP Kłodzko
  [3] kojce dla psów