Sztab Policji - Policja Dolnośląska - Strona archiwalna

Sztab Policji

 

Do podstawowych zadań Sztabu Policji należy:

  • gromadzenie, prawidłowy obieg i przekazywanie informacji o bieżących najważniej-szych zdarzeniach w województwie dolnośląskim oraz zapewnienie właściwej reakcji podległych jednostek Policji zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową,
  • analizowanie, stały monitoring zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz organizowanie, planowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonania zadań Policji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie imprez, uroczystości, zgromadzeń oraz protestów społecznych, a także przywracanie zakłóconego porządku publicznego,
  • koordynowanie przedsięwzięć planistyczno-obronnych na szczeblu Komendy oraz inicjowanie i nadzór nad realizacją przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych Policji,
  • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania i szkolenia Nieetatowych Pododdziałów Prewencji Policji oraz Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego,
  • prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów sztabów powiatowych (miejskich) oraz policjantów wyznaczonych do kierowania działaniami jednostek Policji,
  • organizowanie współdziałania z właściwymi strukturami sztabowymi na poziomie wojewódzkim, w tym: z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Operacyjnym Urzędu Wojewódzkiego i innymi,
  • bieżąca współpraca z uprawnionymi podmiotami w zakresie przygotowań obronnych na szczeblu województwa.