Sekcja Dyżurnych

Zadania Sekcji Dyżurnych

Dyżurni stanowią grupę policjantów tzw. pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. To właśnie oni przyjmują zgłoszenia telefoniczne na nr 997 lub jako pierwsi mają kontakt z interesantami zgłaszającymi się do jednostki Policji osobiście.

Ich zadaniem jest zapewnienie stałego – bez względu na porę doby – kontaktu Policji ze społeczeństwem oraz koordynowanie działań wszystkich służb policyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Rozmaitość działań policyjnych, jak w ognisku soczewki, skupia się na stanowisku kierowania jednostki, gdzie dyżurny podejmuje decyzje rozstrzygające o powodzeniu dalszych przedsięwzięć. Każdy, nawet najmniejszy błąd, może bezpowrotnie zniweczyć wysiłki wielu policjantów. Zatem niejednokrotnie ocena dyżurnego jest zarazem społeczną oceną Policji, jako gwaranta bezpieczeństwa obywateli. Dlatego na stanowiska dyżurnych dobierani są policjanci charakteryzujący się szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem zawodowym, kulturą osobistą, umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji, zdolnością odróżniania spraw ważnych od drobiazgów.

Policjanci Sekcji Dyżurnych Sztabu Policji pełnią służbę na Stanowisku Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.Do podstawowych zadań Sekcji Dyżurnych należy:

 

 • nadzór nad funkcjonowaniem służb dyżurnych komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego;
 • prowadzenie bieżącej analizy wydarzeń zaistniałych na terenie woj. dolnośląskiego oraz zapewnienie właściwego i terminowego obiegu informacji (telefonicznych i pisemnych) o zdarzeniach i zagrożeniach będących w zainteresowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Głównej Policji;
 • powiadamianie palcówek dyplomatycznych, bądź konsularnych na zasadach określonych w konwencjach i porozumieniach międzynarodowych, o wydarzeniach z udziałem obywateli państw obcych;
 • zapewnienie właściwego działania służb policyjnych w warunkach szczególnych zagrożeń do czasu powołania struktur dowódczo - sztabowych na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji;
 • bieżące koordynowanie działań pościgowo-blokadowych realizowanych na terenie woj. dolnośląskiego oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem;
 • kierowanie do działań w trybie alarmowym pododdziałów zwartych i antyterrorystycznych;
 • bieżące informowanie kierownictwa KWP, Sztabu Policji i rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zaistniałych poważnych wydarzeniach i zagrożeniach oraz czynnościach podjętych przez jednostki terenowe Policji;
 • współpraca z dyżurnymi pozostałych komend wojewódzkich policji;
 • koordynowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych jednostek Policji woj. dolnośląskiego;
 • realizowanie procedur alarmowania stanów osobowych Policji
 • utrzymywanie stałego kontaktu ze służbami dyżurnymi jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi pozaresortowymi służbami szczebla wojewódzkiego
 • nadzór nad konwojami wartościowymi i przewozami materiałów szczególnie niebezpiecznych (wg ADR)
 • opracowywanie rozwiązań (koncepcji) organizacyjnych zapewniających podniesienie efektywności działania stanowisk kierowania i dyżurnych wszystkich szczebli
 • opracowywanie materiałów analitycznych dla potrzeb Kierownictwa KWPStanowisko Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu to miejsce, do którego spływają informacje o wszystkich wydarzeniach odnotowanych przez jednostki Policji województwa dolnośląskiego. To tu podejmowane są najważniejsze, strategiczne decyzje. Otrzymane informacje, w zależności od ich znaczenia i rangi, są przetwarzane, weryfikowane, wykorzystywane w czasie prowadzonych działań, czy też przekazywane właściwym podmiotom pozapolicyjnym.
Dzięki wyposażeniu w środki łączności przewodowej i bezprzewodowej, Policyjną Sieć Transmisji Danych, urządzenia szyfrujące –ze Stanowiska Kierowania, w sytuacjach tego wymagających, Komendant Wojewódzki Policji dowodzi działaniami osobiście lub za pomocą powołanego w tym celu Sztabu.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu utrzymuje bieżącą łączność ze służbami współdziałającymi z Policją, takimi jak oddziały Straży Granicznej czy Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego, co jest szczególnie istotne w przypadku awarii, katastrof lub klęsk żywiołowych.
Ze Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu monitorowane są przewozy materiałów niebezpiecznych, konwoje przedmiotów wartościowych, przejazdy grup kibiców itp.

Dyżurny KWP we Wrocławiu posiada szeroki zakres zadań i uprawnień. To na jego polecenie – po dopełnieniu odpowiednich procedur – kierowany jest do działań policyjny śmigłowiec, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji, jak również siły Oddziału Prewencji Policji.

Bez dyżurnych nie można sobie wyobrazić funkcjonowania policyjnej jednostki od Komendy Głównej Policji zaczynając, a na komisariacie Policji kończąc.
Rolę dyżurnego w jednostce Policji najpełniej oddaje stwierdzenie: „Nie ma w Policji drugiej takiej formacji, na której ciążyłoby tyle obowiązków naraz, i która miałyby tak ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie każdej policyjnej jednostki” – cytat z artykułu „Komendanci po godzinach” w25 numerze „Gazety Policyjnej” z dnia 4 lipca 1999 roku.