Sekcja Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego

Sekcja Operacji Policyjnych

Podstawowe zadania Sekcji Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego


Do podstawowych zadań Sekcji Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego należy:


  • Organizacyjne i planistyczne przygotowanie sił i środków Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do działań w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej, zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  • Doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń dowódczo – sztabowych oraz udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez inne służby, straże i inspekcje z zakresu zarządzania kryzysowego.
  • Współpraca w zakresie realizowanych zadań z podmiotami zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa, innymi służbami, strażami i inspekcjami oraz Siłami Zbrojnymi.
  • Analizowanie, stały monitoring zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie woj. dolnośląskiego.
  • Organizowanie, planowanie i koordynowanie zabezpieczenia imprez sportowych, muzycznych i innych imprez, w tym masowych oraz, zgromadzeń i protestów społecznych – współpraca w tym zakresie z instytucjami i organizacjami.
  • Zabezpieczenie prewencyjne miejsc pobytu osób objętych szczególną ochroną;
  • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania i szkolenie nieetatowych pododdziałów prewencji Policji oraz nieetatowych grup rozpoznania minersko – pirotechnicznego
  • Wykonywanie zadań z zakresu negocjacji policyjnych.