Zadania Policji realizowane w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej

Zadania Policji realizowane w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej

Zadania Policji realizowane w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej


W zakresie alarmowania i ostrzegania


 • uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania
 • przekazywanie informacji i komunikatów o zagrożeniu poprzez policyjne systemy łączności oraz urządzenia rozgłoszeniowe
 • udostępnianie policyjnych systemów i środków łączności innym organom i służbom ratowniczym w celu przekazywania informacji o zagrożeniu oraz dla potrzeb kierowania działaniami tych organów i służb, z zachowaniem zasady, że te systemy i środki łączności będą obsługiwane wyłącznie przez funkcjonariuszy PolicjiW zakresie działań porządkowych


 • umożliwienie swobody dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym
 • zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie o objazdach
 • ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych oraz zabezpieczenie miejsc mogących stanowić dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi
 • niedopuszczenie do tworzenia się zbiegowisk i zapobieganie objawom paniki
 • egzekwowanie przestrzegania przepisów i poleceń kierujących działaniami ratowniczymi
 • pilotowanie kolumn transportu sił ratowniczych oraz pojazdów wywożących rannych w przypadku wystąpienia utrudnień w ich przemieszczaniu
 • pomoc w wyznaczaniu miejsc zbiórek lub parkowania pojazdów służących do ewakuacji
 • informowanie ludności o kierunkach , odległościach, sposobie dojścia lub dojazdu do miejsc zbiórek do ewakuacji
 • kierowanie ruchem na drogach przemieszczania się ewakuowanej ludności i w zależności od potrzeb pilotowanie kolumn pojazdów z ewakuowanymi
 • ochrona porządku w miejscach pracy punktów medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych itp.
 • ochrona pozostawionego mienia
 • ochrona miejsc składowania mienia porzuconego i ewakuowanego oraz punktów pomocy humanitarnej
 • uzyskiwanie i przekazywanie informacji o miejscach pomocy medycznej i miejscach przechowywania mienia
 • czynności dochodzeniowo - śledcze identyfikujące ofiaryW zakresie bezpośrednich działań ratowniczych


 • pomoc w ewakuacji osobom poszkodowanym, chorym i starszym, poprzez wyprowadzenie tych osób z rejonów zagrożonych oraz udostępnianie w miarę możliwości policyjnych środków transportu na potrzeby ewakuacji osób i ich mienia
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym
 • udostępnianie, w miarę możliwości, policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych
 • udostępnianie, w miarę możliwości, policyjnych obiektów na potrzeby kierowania działaniami ratowniczymi
 • udział w pracach zabezpieczających urządzenia techniczne lub tworzeniu umocnień w sytuacji bezpośredniej eskalacji zagrożenia, gdy siły i środki podmiotów odpowiedzialnych za te prace są niewystarczające lub ich nie ma, a zaniechanie spowoduje powiększenie szkód.W zakresie działań mających na celu przywrócenie stanu istniejącego przed wystąpieniem zagrożenia


 • regulację ruchu osób i pojazdów
 • ochronę miejsc dystrybucji środków pomocy humanitarnej
 • udzielenie informacji o miejscach pobytu poszkodowanych, przechowywanego i zabezpieczonego mienia oraz
 • informacji o aktualnym stanie zagrożenia