Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

50-040 Wrocław
ul. Podwale 31-33

tel.: +48 71 340-32-99
fax.: +48 71 340-36-18
mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl
 

 
Naczelnik Wydziału: mł.insp. Piotr Szafrański
Zastępca Naczelnika: kom. Agnieszka Wesołowska


Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu i realizuje zadania określone w §7 ust.2 pkt 3 lit. c oraz §25 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2007 roku, a w szczególności:

I.   W zakresie Zespołu do spraw Osobowych dotyczącym realizacji spraw kadrowych policjantów.

 1. Obsługa i realizacja spraw związanych z przebiegiem służby policjantów komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jednostek Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz kadry kierowniczej komend powiatowych, miejskich Policji województwa dolnośląskiego, w tym:
  1. wydziałów, sekcji, zespołów;
  2. Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy;
  3. komisariatów specjalistycznych KWP we Wrocławiu, Lotniczego, Kolejowego;
  4. Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu,
  5. stanowisk komendantów powiatowych i miejskich Policji także w zakresie powoływania i odwoływania z zajmowanych stanowisk.
 2. Koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad:
 • przestrzeganiem przez policjantów i ich bezpośrednich przełożonych w KWP we Wrocławiu i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego przepisów Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dz. U. z 2007r.Nr 43 poz.277) oraz innych aktów normatywnych;
 • właściwym i racjonalnym i efektywnym wykorzystywaniem kadry policjantów Policji województwa dolnośląskiego

    3.   Sprawowanie nadzoru nad problematyką kadrową w komendach powiatowych, miejskich Policji województwa dolnośląskiego.

    4.  Utrzymywanie stałej współpracy dotyczącej realizacji spraw służbowych (kadrowych) z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.

 

II.   W zakresie Zespołu do spraw Osobowych dotyczącym realizacji spraw kadrowych pracowników Policji.

 1. Obsługa związana z przebiegiem pracy pracowników komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu oraz jednostek bezpośrednio podległych, w tym;
  1. wydziałów, sekcji, zespołów i Stanowiska Samodzielnego do spraw Audytu Wewnętrznego;
  2. Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu
  3. komisariatów specjalistycznych KWP we Wrocławiu Lotniczego, Kolejowego.
 2. Koordynowanie i prowadzenie i nadzoru nad:
  1. przestrzeganiem przepisów prawa pracy przez pracowników i ich bezpośrednich przełożonych w Komendzie Wojewódzkiej Policji i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego;
  2. właściwym i racjonalnym i efektywnym wykorzystaniem kadr pracowników cywilnych.
 3. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie spraw pracowniczych, bieżąca współpraca z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu oraz Powiatowym Urzędem Pracy, a także z innymi instytucjami w zakresie organizowania służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej, szkoleń, zatrudnienia osób w tym niepełnosprawnych i stażystów.
 4. Stała współpraca ze Związkami Zawodowymi Pracowników Policji, zgodnie z kodeksem pracy oraz ustawą o Związkach Zawodowych.
 5. Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji programu pt. "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej."

 

III.   W zakresie dotyczącym Zespołu Dyscyplinarnego.

 1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych i administracyjnych wobec policjantów pełniących służbę w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
 2. Nadzór i koordynowanie pracy rzeczników dyscyplinarnych Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
 3. Prowadzenie ewidencji postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych i administracyjnych w KWP we Wrocławiu.
 4. Monitorowanie postępowań karnych prowadzonych przeciwko policjantom pełniącym służbę w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, prowadzenie ewidencji tych postępowań oraz bieżące utrzymywanie kontaktów w tym zakresie z jednostkami prokuratury i sądu.
 5. Sporządzanie rozkazów Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o:
  1. zawieszeniu policjantów pełniących służbę w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
  2. obniżeniu lub nie przyznaniu nagrody rocznej.
 6. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych Komendantów miejskich, powiatowych Policji, w tym powołanie i koordynowanie pracy komisji rozpatrujących odwołania od najsurowszych kar.
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji i rozkazów personalnych w sprawach kadrowych Komendantów miejskich, powiatowych Policji.
 8. Sprawowanie nadzoru w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego.
 9. Organizowanie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska kierownicze w KWP we Wrocławiu oraz na stanowiska komendantów (i ich zastępców) miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego.
 10. Utrzymywanie bieżących kontaktów z Zespołem Prawny KWP we Wrocławiu w zakresie skarg składanych do WSA we Wrocławiu przez policjantów pełniących służbę w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na orzeczenia dyscyplinarne i decyzje kadrowe.
 11. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej stanu dyscypliny policjantów komórek i jednostek organizacyjnych województwa dolnośląskiego i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia KGP.

 

IV.   W zakresie dotyczącym Zespołu Ewidencji.

 1. Wydawanie, ewidencjonowanie i przedłużanie ważności dokumentów służbowych policjantów, pracowników KWP we Wrocławiu oraz obsługiwanych jednostek.
 2. Wydawanie i ewidencjonowanie numerów identyfikacyjnych policjantów oraz legitymacji służbowych funkcjonariuszy Policji województwa dolnośląskiego i pracowników KWP we Wrocławiu.
 3. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu policjantów i pracowników KWP we Wrocławiu.
 4. Administrowanie i eksploatowanie systemów informatycznych oraz aktualizacja baz danych systemu komputerowego "KADRA".
 5. Prowadzenie ewidencji urlopów kierownictwa KWP we Wrocławiu, komend powiatowych oraz miejskich.
 6. Ewidencjonowanie rozkazów personalnych oraz sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz kolejnych nominacji na stopnie służbowe. Czynne uczestnictwo w obchodach Święta Policji.

 

V.   W zakresie dotyczącym spraw mobilizacyjno-obronnych w KWP we Wrocławiu oraz naliczania etatów na okres "W" w jednostkach terenowych Policji województwa dolnośląskiego.

 1. Opracowywanie struktur i etatów KWP we Wrocławiu na czas "W" oraz planowanie mobilizacyjno-obronne, a także uczestniczenie w prowadzeniu tych prac w jednostkach terenowych Policji województwa dolnośląskiego.
 2. Przygotowanie obsady kadrowej KWP we Wrocławiu na czas "W", dokonywanie jej bieżącej aktualizacji oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad jednostkami terenowymi.
 3. Organizowanie akcji kuriersko-posłanniczych i wykonywanie dokumentacji planistycznej dla Punktów Przyjęcia Rozdziałów Rezerw Osobowych.

 

VI.   W zakresie dotyczącym Zespołu spraw Organizacji Policji.

 1. Stałe prowadzenie prac nad doskonaleniem struktur organizacyjnych i etatowych Policji województwa dolnośląskiego.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad dyscypliny etatowej, zwłaszcza w zakresie prawidłowego wykorzystania przydzielonych jednostkom Policji etatów.
 3. Sporządzanie miesięcznych meldunków o stanie zatrudnienia, sporządzanie analiz oraz zestawień dotyczących zatrudnienia policjantów i pracowników Policji województwa dolnośląskiego.
 4. Przygotowywanie analiz oraz oceny zjawisk i problemów kadrowych i ich prognozowanie i przestrzeganie racjonalnych i efektywnych rozwiązań organizacyjno-etatowych.
 5. Rozpatrywanie wniosków organizacyjno-etatowych kierowników komórek organizacyjnych KWP we Wrocławiu, komendantów powiatowych, miejskich oraz opracowywanie rozkazów organizacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
 6. Ocena i weryfikacja regulaminów i koniecznych do nich zmian jednostek organizacyjnych województwa dolnośląskiego.
 7. Opracowywanie oraz bieżące aktualizowanie regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
 8. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji organizacyjno-etatowej Komendy Wojewódzkiej Policji i obsługiwanie jednostek oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad komendami powiatowymi, miejskimi.

 

VII.   W zakresie dotyczącym spraw finansowo-administracyjnych.

 1. Prowadzenie obsługi gospodarczej i finansowej policjantów i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia.
 2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością stosowania właściwego nazewnictwa na wytwarzanych pieczęciach urzędowych i służbowych.
 3. Realizowanie obsługi policjantów i pracowników Policji będących członkami Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Koordynowanie pracami związanymi z procesem szkoleń zewnętrznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz jednostek organizacyjnych województwa dolnośląskiego.
 5. Prowadzenie ewidencji umów o dzieło i umów zlecenia zawieranych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

 

VIII.   W zakresie dotyczącym Sekcji Doboru.

 1. Prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji oraz pracy na stanowiskach Korpusu Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w szczególności:
  1. rozpoznawanie potrzeb w zakresie przyjęć do służby w jednostkach organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego ;
  2. publikacja ogłoszeń o doborze;
  3. przyjmowanie ofert kandydatów do służby w Policji i ich weryfikacja;
  4. prowadzenie rozmów wstępnych z kandydatami do służby;
  5. dokonywanie sprawdzeń kandydatów w rejestrach i kartotekach celem potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszach;
  6. prowadzenie wywiadów zorganizowanych z kandydatami do służby w Policji;
  7. koordynowanie procesu opracowania kadrowego kandydatów do służby pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w tym postępowaniu ( Sekcją Psychologów KWP w Wrocławiu, szkołami Policji, Wydziałem OIN, WKL MSWiA we Wrocławiu);
  8. realizacja innych szczegółowych zadań zlecanych przez KWP we Wrocławiu, związanych z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby;
 2. Realizowanie naboru kandydatów do służby kandydackiej w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy.
 3. Monitorowanie przebiegu realizacji czynności zleconych przez KWP we Wrocławiu jednostkom terenowym w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
  1. opracowywanie propozycji rozwiązań w przedmiotowym zakresie,
  2. nadzór nad realizacją zleconych jednostkom terenowym zadań i czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
 4. Prowadzenie ewidencji kandydatów do służby w Policji.
  1. prowadzenie elektronicznego systemu rejestru osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji,
  2. gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zawartych w Centralnym Rejestrze Doboru Kandydatów.
 5. Utrzymywanie bieżącej współpracy z Wojskowymi Komendami Uzupełnień oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w zakresie naboru kandydatów do służby w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy.

 

IX.   W zakresie dotyczącym realizacji prac kancelaryjno-biurowych.

 1. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP we Wrocławiu oraz jego Zastępcy, a także pozostałych pracowników wydziału.
 2. Koordynowanie działań objętych zakresem tajemnicy państwowej i służbowej w wydziale.
 3. Prowadzenie ewidencji i rozdziału korespondencji wpływającej i wypływającej z Wydziału.
 4. Prowadzenie zbioru przepisów wewnętrznych i resortowych.
 5. Zaopatrywanie i prowadzenie dystrybucji materiałów biurowych dla wszystkich pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia KWP we Wrocławiu.


A ponadto:

 1. Wydział Kadr i Szkolenia koordynuje i nadzoruje działania komórek kadrowych we wszystkich jednostkach Policji dolnośląskiej.
 2. Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych, w ramach zakresu działań realizowanych przez KWP we Wrocławiu.