Wydział Kontroli - Policja Dolnośląska - Strona archiwalna

Wydział Kontroli

 

 

Zakres podstawowych zadań Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu:

 1. Planowanie i przeprowadzanie w komórkach organizacyjnych Komendy oraz podległych jednostkach Policji kontroli prawidłowości :

  a) realizacji ustawowych zadań Policji,
  b) prowadzenia gospodarki finansowej w aspekcie legalności i racjonalności wydawania środków publicznych, poprawności udokumentowania wydatków, prawidłowości przyjętej polityki rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości budżetowej, przestrzegania ustanowionych w jednostce procedur kontroli finansowej.
   
 2. Prowadzenie czynności sprawdzająco - wyjaśniających, formułowanie wniosków zmierzających do eliminacji wydarzeń stanowiących naruszenie dyscypliny służbowej i zasad etyki zawodowej.
   
 3. Monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i dyspozycji wydanych w wyniku czynności sprawdzająco- wyjaśniających.
   
 4. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg , wniosków i listów dotyczących działalności Policji oraz postępowania policjantów i pracowników Policji jak również nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie realizacji zadań w tym zakresie przez jednostki organizacyjne policji województwa dolnośląskiego.
   
 5. Diagnozowanie – przy wykorzystaniu metod audytowych przyczyn nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli i czynności sprawdzająco - wyjaśniających oraz wskazywanie działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania kontrolowanych podmiotów.
   
 6. Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów medycyny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji.
   
 7. Przeprowadzanie postępowań powypadkowych policjantów oraz pracowników komendy i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapobiegających wypadkom.

 

Skargi na działalność Policji można kierować również bezpośrednio do
Rzecznika Praw Obywatelskich:Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich


poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700.

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00.