Wydział Transportu

Aukcja 12.06.2014r.

Wrocław, dnia 28.05.2014r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza aukcję na sprzedaż używanego mienia ruchomego znajdującego się na ewidencji Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu.

  1. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży można oglądać w magazynie części zamiennych Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu, między godziną 10.00-14.00 każdego dnia roboczego, począwszy od dnia 02.06.2014 r. do dnia 11.06.2014 r. Podczas czynności oglądania sprzętu, w pomieszczeniu magazynowym, poza obsługą magazynową mogą przebywać jednorazowo tylko 2 / dwie / osoby .
  2. W dniu 12 czerwca 2014 roku odbędzie się aukcja, w której postąpienie będzie wynosiło 10 % ceny wywoławczej po zaokrągleniu do pełnych złotych. Rozpoczęcie aukcji o godz. 9.00. Zakończenie aukcji musi nastąpić do godziny 15.00. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

Płatność gotówką i odbiór przedmiotów bezpośrednio u magazyniera na podstawie dokumentu KP w dniu licytacji.  Na życzenie nabywcy faktura VAT zostanie wystawiona w terminie późniejszym na podstawie dokumentu KP w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia zbywcy. Nabywca odbierając wylicytowany przedmiot złoży pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. Informuje się, że Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, nie odpowiada za stan techniczny sprzętu wystawionego do aukcji jak również nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega także reklamacji.

Przedmioty, za które nie zostanie zapłacona licytowana kwota nie będą wydane i pozostaną własnością KWP we Wrocławiu.

  1. Osoby, które przybędą na teren bazy magazynowej, przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu, w celu obejrzenia przedmiotów, sprzedaży i licytacji powinny posiadać przy sobie aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymację służbową). Swoje przybycie należy zgłosić u dyżurnego przy bramie wjazdowej na obiekt.

    Wejście na teren bazy i wyjście z bazy będzie możliwe w obecności pracowników
    KWP we Wrocławiu.

    Samodzielne poruszanie się po terenie bazy magazynowej jest zabronione!

W załączeniu wykaz sprzętu obsługowo naprawczego przeznaczonego do sprzedaży.

Zastrzega się prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny!