Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Wydział Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

50-040 Wrocław
ul. Podwale 31-33

tel.: +48 71 340-32-99
fax.: +48 71 340-36-18
mail: kadry.kwp@wr.policja.gov.pl
 

 
Naczelnik Wydziału: mł.insp. Piotr Szafrański
Zastępca Naczelnika Wydziału: kom. Agnieszka Wesołowska


Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podlega bezpośrednio Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu i realizuje zadania określone w §6 ust.2 pkt 3 lit. c oraz §26 Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 roku ze zm., a w szczególności:

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

 

 1. wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej Komendanta;

 2. sporządzanie projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych, w tym wydawanych w postępowaniu odwoławczym;

 3. prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby i pracy policjantów oraz pracowników komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji;

 4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy pracowników Policji” w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach Policji;

 5. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w których przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych jest Komendant oraz postępowań odwoławczych, a także nadzór nad postępowaniami prowadzonymi w jednostkach Policji;

 6. planowanie i wykonywanie zadań mobilizacyjno-obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym w Komendzie jak również nadzorowanie jednostek Policji w tym zakresie;

 7. realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i jednostek Policji oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 8. prowadzenie zbiorów etatu Komendy oraz jednostek Policji;

 9. opracowywanie projektu regulaminu Komendy i opiniowanie projektów regulaminów jednostek Policji;

 10. prowadzenie oraz koordynowanie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Policji oraz pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie;

 11. koordynowanie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ich realizację w jednostkach Policji oraz realizacja tych zadań na rzecz policjantów i pracowników Komendy;

 12. rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy oraz jednostek Policji;

 13. organizacja naboru oraz kierowanie policjantów Komendy i jednostek Policji na szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie oraz na egzamin oficerski;

 14. planowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, a także prowadzenia testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów Komendy;

 15. sprawowanie nadzoru nad realizacja lokalnego doskonalenia zawodowego w jednostkach Policji;

 16. realizowanie zadań związanych z typowaniem i delegowaniem kandydatów na obserwatorów policyjnych w misjach pokojowych.

 

A ponadto:

 1. Wydział Kadr i Szkolenia koordynuje i nadzoruje działania komórek kadrowych we wszystkich jednostkach Policji dolnośląskiej.
 2. Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych, w ramach zakresu działań realizowanych przez KWP we Wrocławiu.